Song for You

作詞:楊大正   作曲:楊大正 編曲滅火器  台語拼音:關德樂 Look at the sun shining so hard Look at the sun shining so hard 閃爍的光線照著有夢的人 siám-sih ê kng-suànn tsiò tio̍h ū bāng ê lâng…… Read more “Song for You”

人生

作詞:楊大正   作曲:楊大正  台語拼音:關德樂 一張白紙 踮在這个彩色世界 tsi̍t tiunn pe̍h-tsuá  liam tsāi tsit-ê tshái-sik sè-kài 變成你佮我 piàn-sîng lí kah guá 一陣有思想的人 踮在這个現實社會 tsi̍t tīn ū su-sióng ê lâng  liam tsāi…… Read more “人生”

悲歌

作詞:楊大正   作曲:楊大正  台語拼音:關德樂 眼睛剛睜開的我 現在是下午三點半 ba̍k-tsiu tú tìnn khui ê guá tsit-má  sī ē-poo sann tiám poo 我在這金色的房間裡怎麼看不見希望 guá tiàm tsāi kim-sik ê pâng-king lāi ná khuànn bô…… Read more “悲歌”

光明的路

作詞:楊大正   作曲:楊大正  台語拼音:關德樂 冬天的風吹來冷冷的雨 tang-thinn ê hong-tshue lâi líng líng ê hōo 頭厘厘找不到來時的路 thâu lî lî tshuē buē tio̍h lâi sî ê lōo 青紅燈閃爍著我的無助 tshenn âng-ting siám-sih tio̍h…… Read more “光明的路”

我在哪裡

作詞:楊大正   作曲:楊大正  台語拼音:關德樂 不知自己在哪裡 走入橋下迷魂陣 m̄ tsai ka-kī tī tó-uī  kiânn-li̍p kiô-kha bê-hûn tīn 不知妳的名字 只是迷戀香味 m̄ tsai lí ê miâ-lī  tsí-sī bê-luân phang-bī 青春是一陣複雜的氣味 tshing-tshun sī tsi̍t…… Read more “我在哪裡”