Ripple – 暗暝

作詞:鄧光顯 作曲:鄧光顯/康偉理 台羅拼音:關德樂

看袂著光
khuànn-bē-tio̍h kng

照袂清頭前
tsiò buē tshing thâu-tsîng

惹阮心稀微
liá gún sim hi-bî

茫茫渺渺 擱欲 等到 當時
bông bông biáu biáu koh bē tán-kàu tang-sî

坎坷的路
khám-khia̍t ê lōo

愈行愈委屈
lú kiânn lú uí-khut

悽慘落魄
tshi-tshám lo̍k-phik

已經是我所有
í-king sī guá sóo-ú

 

陣陣海湧啊
tsūn tsūn hái-íng ah

時間無法重來
sî-kan bô huat tîng-lâi

甘看無未來
kam khuànn bô bī-lâi

陣陣海湧啊
tsūn tsūn hái-íng ah

伴著我的無奈
phuānn-tio̍h guá ê bô-nāi

和我的悲哀
kā guá ê pi-ai

 

看袂著光
khuànn-bē-tio̍h kng

照袂清頭前
tsiò buē tshing thâu-tsîng

惹阮心稀微
liá gún sim hi-bî

茫茫渺渺 擱欲 等到 當時
bông bông biáu biáu koh bē tán-kàu tang-sî

坎坷的路
khám-khia̍t ê lōo

愈行愈委屈
lú kiânn lú uí-khut

悽慘落魄
tshi-tshám lo̍k-phik

已經是我所有
í-king sī guá sóo-ú

 

陣陣海湧啊
tsūn tsūn hái-íng ah

時間無法重來
sî-kan bô huat tîng-lâi

甘看無未來
kam khuànn bô bī-lâi

陣陣海湧啊
tsūn tsūn hái-íng ah

伴著我的無奈
phuānn-tio̍h guá ê bô-nāi

和我的悲哀
kā guá ê pi-ai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s