Ripple – 再會

作詞:鄧光顯 作曲:鄧光顯/莊建龍 台羅拼音:關德樂

你惦惦 越頭飄撇的去
lí tiām-tiām ua̍t-thâu phiau-phiat ê khì

無理由 較輸不曾來鬥陣
bô lí-iû khah-su m̄ bat lâi tàu-tīn

 

花離枝 是欲對佗位去
hue lī ki sī bē uì tó-uī khì

只剩阮 知影心內的酸甘甜
tsí tshun gún tsai-iánn sim-lāi ê sng kam-tinn

 

雨 落袂停 佇彼年的寒天
hōo lo̍h-buē-thîng tī hit nî ê kuânn-thinn

欲 來離開 是怎樣的心情
bē lâi lī-khui sī tsuánn-iūnn ê sim-tsîng

目屎滴 掰袂離
ba̍k-sái tih pué buē lī

毋甘願 想過去
m̄-kam-guān siūnn kuè-khì

 

你惦惦 越頭飄撇的去
lí tiām-tiām ua̍t-thâu phiau-phiat ê khì

無理由 較輸不曾來鬥陣
bô lí-iû khah-su m̄ bat lâi tàu-tīn

 

花離枝 是欲對佗位去
hue lī ki sī bē uì tó-uī khì

只剩阮 知影心內的酸甘甜
tsí tshun gún tsai-iánn sim-lāi ê sng kam-tinn

 

話 放袂記 猶原你佇身邊
uē pàng-buē-kì iu-guân lí tī sin-pinn

花 落土時 一切重新開始
hue lo̍h thóo sî it-tshè tiông-sin khai-sí

拆分開 心稀微
thiah hun-khui sim hi-bî

有緣份 通相見
ū iân-hūn thàng sann-kinn

 

雨 落袂停 佇彼年的寒天
hōo lo̍h-buē-thîng tī hit nî ê kuânn-thinn

欲 來離開 是怎樣的心情
bē lâi lī-khui sī tsuánn-iūnn ê sim-tsîng

目屎滴 掰袂離
ba̍k-sái tih pué buē lī

毋甘願 想過去
m̄-kam-guān siūnn kuè-khì

 

話 放袂記 猶原你佇身邊
uē pàng-buē-kì iu-guân lí tī sin-pinn

花 落土時 一切重新開始
hue lo̍h thóo sî it-tshè tiông-sin khai-sí

拆分開 心稀微
thiah hun-khui sim hi-bî

有緣份 通相見
ū iân-hūn thàng sann-kinn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s