OK啦

作詞:阿信   作曲:阿信  台羅拼音:關德樂

是誰人這麼想不開                                              是誰人整天歹看面
sī siánn-lâng tsiah-nī siūnn buē khui          sī siánn-lâng kui-kang pháinn khuànn bīn

越想越多想不開                                        越來越壞的心情
lú siūnn lú tsuē siūnn bē khui            lú lâi lú pháinn ê sim-tsîng

世界要跟你車拼                                   但是你這國有我
sè-kài beh kā lí tshia-piànn            tān-sī lí tsit kok ū guá

喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
ooh ooh OK là  ooh ooh OK là

衰尾 我不驚 失敗 嘛不算啥
sue-bué  guá m̄ kiann  sit-pāi  mah bô sǹg siánn

去凶改運尚厲害                                    感冒頭痛袂擱來
khì siong kái-ūn siōng lī-hāi            kám-mōo thâu-thiànn buē kok lâi

別人叫你憨大呆                                 你的心情阮了解
pa̍t-lâng kiò lí gōng tuā tai            lí ê sim-tsîng gún liáu-kái

人生沒蝦米輸贏                                      重要是不要孤單
lîn-sing bô-siánn-mi̍h su-iânn            tiōng-iàu sī m̄-tàng koo-tuann

喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
ooh ooh OK là  ooh ooh OK là

衰尾 我不驚 失敗 哪有啥
sue-bué  guá m̄ kiann  sit-pāi  kám ū siánn

喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
ooh ooh OK là  ooh ooh OK là

放輕鬆才快活 失敗 嘛不算啥
pàng khin-sang  tsiah khuìnn-ua̍h sit-pāi mah bô sǹg siánn

頭殼歹去賭性命 誰想開誰人快活
thâu-khak pháinn-khì tóo sìnn-miā  siáng siūnn khui siánn-lâng khuìnn-ua̍h

喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
ooh ooh OK là  ooh ooh OK là

衰尾 我不驚 失敗 哪有啥
sue-bué  guá m̄ kiann  sit-pāi  kám ū siánn

喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
ooh ooh OK là  ooh ooh OK là

放輕鬆才快活 失敗 嘛不算啥
sue-bué  guá m̄ kiann  sit-pāi  kám ū siánn

OK OK OK OK OK OK OK OK 啦
OK OK OK OK OK OK OK OK là

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s