08 – No俗 (Eat less)

Note:  Words in italics are in Chinese.

作詞:吳永吉   作曲:吳永吉  台語拼音:關德樂

若想著感情就袂鬆勢
ná siūnn tio̍h kám-tsîng tio̍h buē sang sè

憂頭結面講話袂笑虧
iu thâu kiat bīn kóng-uē buē tshiò khui

愛情本來就無公平
ài-tsîng pún-lâi tio̍h bô kong-pîng

覓置咧厝內底吹狗螺
it-ti̍t leh tshù-lāi té tshue káu lê

NO 俗 做人愛正經 NO 俗 笑笑看人生
NO   tsò lâng ài tsìng-king NO   tshiò tshiò khuànn lîn-sing

NO 俗 好歹伊攏照輪 NO俗 認命毋認份
NO   hònn pháinn i lóng tsiàu-lûn NO jīn-miā m̄ līn-hūn

大人大種啥咪場面不曾看 過~
tuā-lâng tuā-tsíng siánn-mih tiûnn-bīn m̄ bat khuànn kuè~

只有愛情會凍證明咱的一切
tsí-ū ài-tsîng ē-tàng tsìng-bîng lán ê it-tshè

若遇著感冒就軟曉曉
ná tú-tio̍h kám-mōo tō nńg hiáu hiáu

內行的 你就要傳夠夠
lāi-hâng ê  lí tio̍h ài thuân kàu kàu

明仔載的氣力甲傳便便
miâ tsài ê khuì-li̍k kah thuân piān-piān

若無愛情 就顯到到
ná bô ài-tsîng  tō xiǎn dào dào

NO 俗 做人愛正經 NO 俗 笑笑看人生
NO   tsò lâng ài tsìng-king NO   tshiò tshiò khuànn lîn-sing

NO 俗 好歹伊攏照輪 NO俗 認命毋認份
NO   hònn pháinn i lóng tsiàu-lûn NO jīn-miā m̄ līn-hūn

大人大種啥咪場面不曾看 過~
tuā-lâng tuā-tsíng siánn-mih tiûnn-bīn m̄ bat khuànn kuè~

只有愛情會凍證明咱的一切
tsí-ū ài-tsîng ē-tàng tsìng-bîng lán ê it-tshè

NO 俗 做人愛正經 NO 俗 笑笑看人生
NO   tsò lâng ài tsìng-king NO   tshiò tshiò khuànn lîn-sing

NO 俗 好歹伊攏照輪 NO俗 認命毋認份
NO   hònn pháinn i lóng tsiàu-lûn NO jīn-miā m̄ līn-hūn

大人大種啥咪場面不曾看 過~
tuā-lâng tuā-tsíng siánn-mih tiûnn-bīn m̄ bat khuànn kuè~

只有愛情會凍證明咱的一切
tsí-ū ài-tsîng ē-tàng tsìng-bîng lán ê it-tshè

只有白目你就NO俗 只有懶涎你就NO俗
tsí-ū pe̍h-ba̍k lí tio̍h NO   tsí-ū lán nuā lí tio̍h NO

只有歹酒你就NO俗 酒 袂喝你嘛NO俗
tsí-ū pháinn tsiú lí tio̍h NO tsiú  bē lim lí mah NO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s