玖壹壹 – 黑暗的社會 (feat. 黃立成)

Here are the Taiwanese pinyin lyrics for 玖壹壹’s song 黑暗的社會.

Note:  Words in bold are in Taiwanese.  Words in italics are in English.  All the rest are in Chinese.

歌詞:玖壹壹 & 崔惟楷    歌曲:玖壹壹 & 黃立成    台羅拼音:關德樂

時間就是我的錢 錢就是我的時間
sî-kan tio̍h-sī guá ê tsînn tsînn tio̍h-sī guá ê sî-kan

滴滴答滴滴答滴答滴
dī dīdā dī dīdā dīdā dī

他從 COCO 聽到現在變聽玖壹壹
tā cóng COCO tīngdào xiànzài biàn tīng jiǔyīyī

他也從一般老百姓出來混兄弟
tā yě cóng yībān lǎobǎixìng chūlái hùn xiōngdì

跟他認識那年我剛好滿17
gēn tā rènshi nà nián wǒ gānghǎo mǎn yāo qī

你跟我的我跟你的 咱是好 兄弟
lí kā guá ê guá kā lí ê lán sī hònn hiann-tī

滿身的刀傷口 內心的困惑
mǎn shēn de dāo shāngkǒu nèixīn de kùnhuò

藏在深處好久 有苦能跟誰說
cáng zài shēn chù hǎojiǔ yǒu kǔ néng gēn shuí shuō

維持家計這條路只能繼續走
wéichí jiājì zhè tiáo lù zhǐ néng jìxù zǒu

其他的別說 人生就要直直衝
kî-thann ê mái kóng  lîn-sing tio̍h ài ti̍t-ti̍t tshiong

咱的過去就像風 未來我都看天公
lán ê kuè-khì tsiū tshiūnn hong  bī-lâi guá lóng khuànn thinn-kong

Yeah 一樣穿著泛黃布鞋 Yeah 風吹著枯枝落葉
Yeah yīyàng chuānzhe fàn huáng bùxié Yeah fēngchuīzhe kū zhī luòyè

羅雷帶著是因為行頭對 OK人情跟生命一樣貴
luó léi dàizhe shì yīnwèi hángtou duì OK rénqíng gēn shēngmìng yīyàng guì

他的青春歲月已獻給社會
tā de qīngchūn suìyuè yǐ xiàn gěi shèhuì

難回頭只能繼續往金字塔的頂端飛
nán huítóu zhǐ néng jìxù wǎng jīnzìtǎ de dǐngduān fēi

走在漆黑的道路上 握著那已上膛的槍 我拼命強
zǒu zài qīhēi de dàolù shàng wòzhe nà yǐ shàngtáng de qiāng wǒ pīnmìng qiáng

天塌下 有我一肩扛
tiān tā xià yǒu wǒ yì jiān káng

忘記那淌著血的傷 捻著拜關老爺的香 我拼命闖
wàngjì nà tǎngzhe xuè de shāng niǎnzhe bài guān lǎoyé de xiāng wǒ pīnmìng chuǎng

這世界勝者為狂
zhè shìjiè shèngzhě wéi kuáng

阮人正氣 南北二路都是兄弟
gún lâng tsiànn-khuì  lâm-pak lī lōo lóng sī hiann-tī

啥米好康 從來不曾想到自己
siánn-mih  hònn khang  tsiông-lâi m̄ bat siūnn-tio̍h ka-tī

眉角 觀念好 對少年就開始
muê kak  kuan-liām hònn  tuì siàu-liân tō khai-sí

阮大ㄟ眼睛一眨 我就替伊處理
gún tuā á ba̍k-tsiu tsi̍t nih  guá tō thè i tshú-lí

阮不只敢賭 心臟也大
gún m̄-nā kánn pua̍h  sim-tsōng mā tuā

只要能夠討生活 阮麻什麼都不怕
tsí-iàu ē-tàng thó sing-ua̍h  gún bâ siánn-mih lóng m̄ kiann

這條黑暗路 咱就要小心走
tsit tiâu oo-àm lōo  lán tio̍h ài sió-sim kiânn

若是趴下去 也是咱的命
ná sī phak buē-khì  iā sī lán ê miā

吃人一口還人一斗 阮都這樣做代誌
tsia̍h-lâng tsi̍t kháu hîng-lâng tsi̍t táu  gún lóng án-ne tsò tāi-tsì

吃果子要拜樹頭 這點不曾放忘記
tsia̍h kué-tsí ài pài tshiū-thâu  tsia tiám m̄ bat pàng bē-kì

咱雖然愛賺錢 咱也重倫理
lán sui-liân ài thàn-tsînn  lán mā tiông lûn-lí

若是要把咱匹 一門就乎死
ná sī beh kā lán phit tsi̍t mn̂g tio̍h honnh sí

若要使人尊重凡事借人過
ná beh sú-lâng tsun-tiōng bān-sū tsioh lâng kuè

若是做人太鴨霸馬上也好勢
ná sī tsò lâng siunn ah-pà liâm-mi mā hònn sè

雖然曾後悔 但是不抽退 已經沒回頭的路 這是黑社會
sui-liân pat hiō-hué  tān-sī buē thiu-thè  í-king bô huê-thâu ê lōo  tsit sī oo siā-huē

義氣 擺在第一 我們不講利益
yìqì bǎi zài dì yī wǒmen bù jiǎng lìyì

麻吉尬玖壹壹 團結就是力氣
májí gà jiǔyīyī tuánjié jiùshì lìqì

一諾千金 死無二心 三結義 四方五湖 六路七海皆兄弟
yīnuòqiānjīn sǐ wú èr xīn sān jiéyì sìfāng wǔ hú liùlù qīhǎi jiē xiōngdì

黑白好壞 全部挺到底 不離不棄 要 踏進我們的土地 先跨過我屍體
hēibái hǎo huài quánbù tǐng dàodǐ bù lì bù qì yào tà jìn wǒmen de tǔdì xiān kuàguò wǒ shītǐ

咱最有叫小 沒在叫小弟 這條路暗又黑 聽到聲你就跑無路
lán siōng ū kiò siáu bû tī kiò sió-tī tsit tiâu lōo àm koh oo thiann-tio̍h siann lí tio̍h tsáu bô lōo

走在漆黑的道路上 握著那已上膛的槍 我拼命強
zǒu zài qīhēi de dàolù shàng wòzhe nà yǐ shàngtáng de qiāng wǒ pīnmìng qiáng

天塌下 有我一肩扛
tiān tā xià yǒu wǒ yì jiān káng

忘記那淌著血的傷 捻著拜關老爺的香 我拼命闖
wàngjì nà tǎngzhe xuè de shāng niǎnzhe bài guān lǎoyé de xiāng wǒ pīnmìng chuǎng

這世界勝者為狂
zhè shìjiè shèngzhě wéi kuáng

黑暗的社會 黑暗的社會
oo-àm ê siā-huē  oo-àm ê siā-huē
黑暗的社會 黑暗的社會 挖ㄟ麻吉底堆
oo-àm ê siā-huē  oo-àm ê siā-huē  óo á muâ jì tí tui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s