01 – 9453

Note:  Words in italics are English,  words in bold are Taiwanese, all the rest are Chinese.

作詞:玖壹壹   作曲:陳皓宇  台語拼音:關德樂

周末出遠門 放鬆 阿唷
zhōumò chū yuǎnmén fàngsōng ā yō

陽光照綠地 海洋配 beach
yángguāng zhào lǜdì hǎiyáng pèi beach hēi tio̍h

沒錯 安排個時間給自己除鏽
méicuò   ānpái gè shíjiān gěi zìjǐ chú xiù

沒空 都是藉口                       那都是多講
méi kōng dōu shì jíkǒu     he lóng sī ke kóng

給我放假                    我哩 作夥鬆一下
kā guá pàng-ká      guá lih  tsò-hué song yīxià

我若放假                    厝邊隔壁都會 OH MY GOD
guá ná pàng-ká      tshù-pinn keh-piah lóng uē  OH MY GOD

給我放假 我喊到火大         
kā guá pàng-ká  guá huah kah hué-tuā

這個周末請妳幫我排個假
zhège zhōumò qǐng nǐ bāng wǒ pái gè jiǎ

可以嗎
ē-sái mah

我搖擺的走在金色的沙灘上
wǒ yáobǎi de zǒu zài jīnsè de shātān shàng

搭搭啷搭搭啷搭搭啷搭搭啷
dā dā lāng dā dā lāng dā dā lāng dā dā lāng

我望著遙遠的綠色的仙人掌
wǒ wàngzhe yáoyuǎn de lǜsè de xiānrénzhǎng

搭搭啷搭搭啷
dā dā lāng dā dā lāng

(9453)  就是有鬆    有鬆             有鬆        
tio̍h sī ū sang        ū sang        ū sang

我搖擺的走在金色的沙灘上
wǒ yáobǎi de zǒu zài jīnsè de shātān shàng

金色的沙灘上                         金色的沙灘上
jīnsè de shātān shàng         jīnsè de shātān shàng

我望著遙遠的綠色的仙人掌
wǒ wàngzhe yáoyuǎn de lǜsè de xiānrénzhǎng

綠色的仙人掌                        綠色的仙人掌
lǜsè de xiānrénzhǎng        lǜsè de xiānrénzhǎng

這首歌送給你                          鬆到不知在做甚麼
tsit siú kua sàng hōo lí      sang kah m̄ tsāi beh tshòng sannh-mih

心情若快活                                 音樂就要大聲奏落去
sim-tsîng ná khuìnn-ua̍h     im-ga̍k tō ài tuā-siann tsàu lo̍h-khì

我不喝酒 PARTY                  我都喝椰子水
guá bô lim tsiú PARTY     guá lóng lim iâ-tsí tsuí

俗擱好喝                       止嘴乾 又不會礙胃
sio̍k koh hó lim         tsí tshuì kan koh bē gāi-uī

我鬆 我爽                           我每天都STONE
guá sang guá sóng        guá ta̍k-kang lóng STONE

我只要放假                        我話就拿來黑白講
guá tsí-iàu pàng-ká       guá uē tio̍h sa lei oo-pe̍h kóng

我鬆 我爽                           打斷手骨顛倒勇
guá sang guá sóng        phah-tn̄g tshiú-kut tian-tò ióng

放假就是有鬆                       作夥 ALL NIGHT LONG
pàng-ká tio̍h-sī ū sang    tsò-hué ALL NIGHT LONG

我搖擺的走在金色的沙灘上
wǒ yáobǎi de zǒu zài jīnsè de shātān shàng

搭搭啷搭搭啷搭搭啷搭搭啷
dā dā lāng dā dā lāng dā dā lāng dā dā lāng

我望著遙遠的綠色的仙人掌
wǒ wàngzhe yáoyuǎn de lǜsè de xiānrénzhǎng

搭搭啷搭搭啷
dā dā lāng dā dā lāng

(9453)  就是有鬆    有鬆             有鬆        
tio̍h sī ū sang        ū sang        ū sang

我搖擺的走在金色的沙灘上
wǒ yáobǎi de zǒu zài jīnsè de shātān shàng

金色的沙灘上                         金色的沙灘上
jīnsè de shātān shàng         jīnsè de shātān shàng

我望著遙遠的綠色的仙人掌
wǒ wàngzhe yáoyuǎn de lǜsè de xiānrénzhǎng

綠色的仙人掌                        綠色的仙人掌
lǜsè de xiānrénzhǎng        lǜsè de xiānrénzhǎng

今仔日馬鬆                     明阿仔馬鬆
kin-á-lit má sang        miâ-tsài má sang

若看到海景心情就會水噹噹
ná khuànn-tio̍h hái-kíng sim-tsîng tio̍h ē suí-tang-tang

對我作夥鬆                            對我作夥鬆
tuì guá tsò-hué sang        tuì guá tsò-hué sang

我若有好康                      揪妳來聞香
guá ná ū hó khng        khiú lí lâi phīnn-phang

今仔日馬鬆                     明阿仔馬鬆
kin-á-lit má sang        miâ-tsài má sang

若看到海景心情就會水噹噹
ná khuànn-tio̍h hái-kíng sim-tsîng tio̍h ē suí-tang-tang

對我作夥鬆                            對我作夥鬆
tuì guá tsò-hué song        tuì guá tsò-hué song

我若有好康                      揪妳來聞香
guá ná ū hó khng        khiú lí lâi phīnn-phang

(9453)  就是有鬆
tio̍h sī ū sang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s