I LOVE YOU 無望

作詞:阿信 作曲: 五月天  台語拼音:關德樂

是你的形影              叫我逐天作眠夢
sī lí ê hîng-iánn        kiò guá ta̍k kang tsuè bîn-bāng

夢中可愛的人                      伊不是別人
bāng-tiong khó-ài ê lâng    i m̄ sī pa̍t-lâng

我的每一天                     一分鐘也不當輕鬆
guá ê muí tsi̍t kang        tsi̍t hun-tsing iā bē-tàng khin-sang

你是我愛的人             將我來戲弄
lí sī gún ài ê lâng        tsiòng gún lâi hì-lāng

九月的風在吹                    哪會寒到心肝底
káu gue̍h hong tī tshue    ná ē kuânn kàu sim-kuann té

希望變無望                       決定我的一世人
hi-bāng tńg bô-bāng        kuat-tīng guá ê tsi̍t-sì-lâng

I LOVE YOU 無望            你甘是這款人
I LOVE YOU bô-bāng        lí kam sī tsit-khuán lâng

沒法度來作陣                        也沒法度將我放
bô-huat-tōo lâi tsuè tīn        iā bô-huat-tōo tsiòng gún pàng

I LOVE YOU 無望            我就是這款人
I LOVE YOU bô-bāng        guá tio̍h sī tsit-khuán lâng

我身邊沒半項                                  只有對你的思念
guá sin-pinn bô puànn hāng        tsí-ū tuì lí ê su-liām

陪伴我的每一天
puê-phuānn guá ê muí tsi̍t kang

是你的形影              叫我逐天作眠夢
sī lí ê hîng-iánn        kiò guá ta̍k kang tsuè bîn-bāng

夢中可愛的人                      伊不是別人
bāng-tiong khó-ài ê lâng    i m̄ sī pa̍t-lâng

我的每一天                     一分鐘也不當輕鬆
guá ê muí tsi̍t kang        tsi̍t hun-tsing iā bē-tàng khin-sang

你是我愛的人             將我來戲弄
lí sī gún ài ê lâng        tsiòng gún lâi hì-lāng

九月的風在吹                    哪會寒到心肝底
káu gue̍h hong tī tshue    ná ē kuânn kàu sim-kuann té

希望變無望                       決定我的一世人
hi-bāng tńg bô-bāng        kuat-tīng guá ê tsi̍t-sì-lâng

I LOVE YOU 無望            你甘是這款人
I LOVE YOU bô-bāng        lí kam sī tsit-khuán lâng

沒法度來作陣                        也沒法度將我放
bô-huat-tōo lâi tsuè tīn        iā bô-huat-tōo tsiòng gún pàng

I LOVE YOU 無望            我就是這款人
I LOVE YOU bô-bāng        guá tio̍h sī tsit-khuán lâng

我身邊沒半項                                  只有對你的思念
guá sin-pinn bô puànn hāng        tsí-ū tuì lí ê su-liām

陪伴我的每一天
puê-phuānn guá ê muí tsi̍t kang

I LOVE YOU 無望             你甘是這款人
I LOVE YOU bô-bāng         lí kam sī tsit-khuán lâng

沒法度來作陣                        也沒法度將我放
bô-huat-tōo lâi tsuè tīn        iā bô-huat-tōo tsiòng gún pàng

I LOVE YOU 無望            我就是這款人
I LOVE YOU bô-bāng        guá tio̍h sī tsit-khuán lâng

我身邊沒半項                                  只有對你的思念
guá sin-pinn bô puànn hāng        tsí-ū tuì lí ê su-liām

陪伴我的每一天
puê-phuānn guá ê muí tsi̍t kang

I LOVE YOU 無望            你甘是這款人
I LOVE YOU bô-bāng        lí kam sī tsit-khuán lâng

沒法度來作陣                       也沒法度將我放
bô-huat-tōo lâi tsuè tīn        iā bô-huat-tōo tsiòng gún pàng

I LOVE YOU 無望             我就是這款人
I LOVE YOU bô-bāng         guá tio̍h sī tsit-khuán lâng

我身邊沒半項                                  只有對你的思念
guá sin-pinn bô puànn hāng        tsí-ū tuì lí ê su-liām

陪伴我的每一天
puê-phuānn guá ê muí tsi̍t kang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s