04 – KISS ME (星星知我心)

作詞:文夏   作曲:伍佰    台語拼音:關德樂

星兒是全部會知影                                    昨暝伊哮了歸暝也知影
tshinn jî sī tsuân  pōo ē tsai-iánn          tsa-mî i háu liáu kui-mî iā tsai-iánn

可愛的目屎是若親像
khó-ài ê ba̍k-sái sī ná tshin-tshiūnn

一粒一粒閃熾的露水一樣
tsi̍t lia̍p tsi̍t lia̍p siám sih ê lōo-tsuí i̍t iūnn

從我出生頭一次的甘蜜的 KISS ME
tsiông guá tshut sing thâu tsi̍t-pái ê kam bi̍t ê KISS ME

給我心內歡喜也驚                                  目屎也流落
hōo guá sim-lāi huann-hí iā kiann      ba̍k-sái iā lâu lo̍h

星兒是全部會知影                                  昨暝伊夢著什麼也知影
tshinn jî sī tsuân  pōo ē tsai-iánn        sa-mî i bāng tio̍h siánn-mih iā tsai-iánn

夢著伊與郎君來做陣
bāng tio̍h i kah lông kun lâi tsuè-tīn

雙人站在雲中內跑來又跑去
siang-lâng khiā tī hûn tiong lāi tsáu lâi iū tsáu-khì

今夜又是看起著伊提著相片在身邊
kim-iā iū sī khuànn khí tio̍h i thê tio̍h siòng-phìnn tsāi sin-pinn

無疑伊會夢起二人                                 甘蜜的眠夢
bô-gî i ē bāng khí nn̄g lâng                   kam bi̍t ê bîn-bāng

昨暝在公園中散步那時,給彼個查某哮的就是我
tsa-mî tī kong-hn̂g tiong sàn-pōo nà tsūn,hōo he ê tsa-bóo háu ê tio̍h sī guá

因為那陣月娘來照著伊的面的時陣,伊真是真美麗又擱真古椎
in-uī hit tsūn gue̍h-niû lâi tsiò tio̍h ê bīn ê sî-tsūn ,i tsin sī bí-lē iū khǹg tsin kóo-tsui

讓我忍不住一時續來甲 KISS 落去
hōo guá lím bô tiâu tsi̍t-sî suà lâi kah KISS lo̍h-khì

嗎過天星嗎知影,月娘嗎知影,伊嗎知影,我嗎知影
mah kò thinn tshinn ma tsai-iánn,gue̍h-niû ma tsai-iánn,i ma tsai-iánn,guá ma tsai-iánn

伊的哭絕對不是因為悲傷哮出來耶,大概是歡喜過頭啦!
i ê khàu tsua̍t-tuì m̄ sī in-uī pi-siong háu tshut lâi neh,tāi-khài sī huann-hí kuè-thâu lah!

星兒是全部會知影                                    昨暝伊哮了歸暝也知影
tshinn jî sī tsuân  pōo ē tsai-iánn          tsa-mî i háu liáu kui-mî iā tsai-iánn

可愛的目屎是若親像
khó-ài ê ba̍k-sái sī ná tshin-tshiūnn

一粒一粒閃熾的露水一樣
tsi̍t lia̍p tsi̍t lia̍p siám sih ê lōo-tsuí i̍t iūnn

從我出生頭一次的甘蜜的 KISS ME
tsiông guá tshut sing thâu tsi̍t-pái ê kam bi̍t ê KISS ME

給我心內歡喜也驚                                 目屎也流落
hōo guá sim-lāi huann-hí iā kiann     ba̍k-sái iā lâu lo̍h

目屎也流落                目屎也流落
ba̍k-sái iā lâu lo̍h    ba̍k-sái iā lâu lo̍h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s